Informacje ogólne

W naszym kościele przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu trwa trzy lata – klasy VI, VII i VIII. Kandydatów obowiązuje uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych i w wybranych praktykach religijnych.

Udzielanie sakramentu

Sakramentu bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się wkładając rękę na głowę, i przez słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Kapłani, którzy towarzyszą głównemu szafarzowi w udzielaniu sakramentu, razem z nim wyciągają ręce nad wszystkimi kandydatami. Cały obrzęd ma podwójne znaczenie. Włożenie rąk na przystępujących do bierzmowania, wykonane przez biskupa i kapłanów koncelebrujących, wyraża biblijny gest, przez który wzywa się daru Ducha Świętego w sposób doskonale dostosowany do zrozumienia ludu chrześcijańskiego. Namaszczenie krzyżmem i słowa, jakie mu towarzyszą, wyrażają skutki daru Ducha Świętego. Przez namaszczenie wonnym olejem ręką szafarza ochrzczony otrzymuje niezniszczalny charakter, znamię Pańskie, razem z darem Ducha Świętego, który doskonalej upodabnia go do Chrystusa i udziela mu łaski roznoszenia wśród ludzi „dobrej woni” (por. 2 Kor 2, 14). Biskup konsekruje święte krzyżmo we Mszy, którą odprawia w tym celu zwykle w Wielki Czwartek.

Świadek bierzmowania

Poszczególnym bierzmowanym towarzyszy świadek, który doprowadza ich do przyjęcia sakramentu i przedstawia ich szafarzowi bierzmowania do namaszczenia krzyżmem. Ze względu na współczesne warunki pastoralne wypada, aby chrzestny, jeżeli może być obecny, był także świadkiem bierzmowania. W ten sposób jaśniej zaznacza się związek między chrztem a bierzmowaniem, a funkcje i obowiązki chrzestnego mogą być spełnione w sposób bardziej skuteczny. Nie wyklucza się jednak możności wybrania osobnego świadka bierzmowania. Zasadniczo świadkiem jest mężczyzna dla chłopców i kobiety dla dziewczyn.

Krzyże bierzmowanych

Każdy z bierzmowanych otrzymuje krzyż, który zostaje poświęcony w czasie sakramentu bierzmowania przez szafarza bierzmowania – krzyż ten ma być znakiem przynależności do Ewangelii miłości, którą symbolizuje krzyż. W czasie bierzmowania jest zawieszony na szyi, a po uroczystościach winien znaleźć godne miejsce w pokoju bierzmowanego, aby przypominał o fakcie przyjęcia tego sakramentu.

Spowiedź przed bierzmowaniem

Przed przyjęciem sakramentu bierzmowania należy być w stanie łaski uświęcającej, aby nie nastąpiło świętokradztwo. Byłoby pożądanym, aby również świadkowie przystąpili do komunii św. w czasie uroczystości. Bierzmowani przyjmują komunię św. z rąk szafarza, reszta wiernych z rąk innych księży.

Ubiór bierzmowanego

Zarówno osoba przyjmująca sakrament bierzmowania jak i świadek winni być ubrani godnie, w sposób odpowiadający powadze uroczystości, czyli bez jaskrawych swetrów i sukienek.